Chi tiết - Sở nội vụ

Quét mã QR-Code tra cứu TTHC - Bấm vào tên TTHC để truy cập Cổng DVC tỉnh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện tra cứu, nộp hồ sơ giải quyết TTHC, Sở Nội vụ tạo mã phản hồi nanh (QR-Code) của toàn bộ TTHC thược phạm vi trách nhiệm xử lý của Sở.

LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ

Thẩm định đề án VTVL

Thẩm định thành lập tổ chức hành chính

Thẩm định giải thể tổ chức hành chính

Thẩm định điều chỉnh Đề án VTVL

Thẩm định tổ chức lại tổ chức hành chính

LĨNH VỰC CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC

Xét tuyển viên chức

Thi tuyển Viên chức

Tiếp nhận vào làm công chức

Thi nâng ngạch công chức

Thi tuyển công chức

LĨNH VỰC TỔ CHỨC PHI CHÍNH PHỦ

Báo cáo tổ chức đại hội thường niên, đại hội bất thường

Đổi tên Hội cấp tỉnh

Cho phép Hội đặt văn phòng đại diện

Cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ

Tự giải thể quỹ

Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ

Đổi tên quỹ

Thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ

Phê duyệt điều lệ hội

Công nhận ban vận động thành lập hội

Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội

Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ

Công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ

LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

Tặng Cờ thi đua

Tặng Cờ thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

Tặng thưởng Bằng khen về thành tích đột xuất

Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc

Tặng thưởng Bằng khen theo chuyên đề 

 

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua

Tặng thưởng Băng khen cấp tỉnh

 

 

            LĨNH VỰC TÍN NGƯỠNG TÔN GIÁO

Đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cư trú hợp pháp tại VN

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo về việc đã giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đăng ký mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo cho người chuyên hoạt động tôn giáo

Đề nghị giảng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Đề nghị thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đề nghị tổ chức cuộc lễ ngoài cơ sở tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở nhiều huyện thuộc một tỉnh hoặc ở nhiều tỉnh

Đề nghị tổ chức đại hội của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Đề nghị thay đổi tên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh

Đề nghị cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đề nghị giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương của tổ chức

Đăng ký người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Đề nghị tự giải thể tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định của hiến chương

Đề nghị cấp đăng ký pháp nhân phi thương mại cho tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đề nghị thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo về việc thay đổi trụ sở của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Thông báo kết quả bổ nhiệm, bầu cử, suy cử những người lãnh đạo tổ chức của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh theo quy định tại khoản 7 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Thông báo tổ chức hội nghị thường niên của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở nhiều huyện thuộc một tỉnh

Thông báo tổ chức quyên góp không thuộc quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 19 của Nghị định số 162/2017/NĐ-CP

Thông báo người được phong phẩm hoặc suy cử làm chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo hủy kết quả phong phẩm hoặc suy cử chức sắc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc, chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 33 và khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc của tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh

Đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích

 

            LĨNH VỰC GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên

Giải thể trung tâm giáo dục thường xuyên

Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại

Sáp nhập, chia tách Trung tâm giáo dục thường xuyên

            LĨNH VỰC Các cơ sở giáo dục khác

Giải thể trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập)

Tổ chức lại, cho phép tổ chức lại trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập

Thành lập trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập công lập hoặc cho phép thành lâp trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập tư thục

                 

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại528
  • Tổng lượt truy cập2.149.285