Liên hệ - Sở nội vụ

Lãnh đạo Sở

Tiếp nhận tất cả các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về đội ngũ CBCCVC ngành Nội vụ

Địa chỉ: số 23 Duy Tân, thành phố Đông hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3.552.068

Fax: (0233) 850301

Email: sonv@quangtri.gov.vn

Người Phát ngôn của Sở

Địa chỉ: Số 23, Duy Tân, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3.585.525

Email: tranhuuanh@quangtri.gov.vn

Quản trị trang thông tin

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của trang thông tin

Địa chỉ: Số 23 Duy Tân, phường Đông Lương, thánh phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: (0233) 3.553.501

Fax: 0233 3.850.301

Email: sonv@quangtri.gov.vn

Phòng Công chức - Viên chức

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến đội ngũ CBCCVC và người lao động

Điện thoại: (0233) 3.853.541

Email: vuthelong@quangtri.gov.vn

Phòng CCHC & VTLT

Nơi tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính

Địa chỉ: Tầng 1, Sở Nội vụ

Điện thoại: (0233) 3.552.895

Email: lequangvinh-snv@quangtri.gov.vn

Kính thưa Quý vị, nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính ngày một tốt hơn, chúng tôi rất cần những ý kiến đóng góp của Quý vị. Những ý kiến này chắc chắn sẽ là dữ liệu quan trọng để cải tiến liên tục quá trình cung cấp dịch vụ của Cơ quan chúng tôi. Xin cảm ơn.
Insert title here

Gửi phản hồi