Chi tiết - Sở nội vụ

1. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (2.000402.000.00.00.H50)

1. Thủ tục Tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

Đường dẫn đến cơ sở dữ liệu TTHC Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=341749

a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
b) Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công ích và thông qua dịch vụ công trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+  Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể được đề nghị tặng Tập thể Lao động tiên tiến của cấp trình khen;
+ Báo cáo thành tích do tập thể được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến (Mẫu số 01).
+ Biên bản họp bình xét thi đua.  
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết
Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, tập thể được tặng danh hiệu lao động tiên tiến.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định công nhận Tập thể lao động tiên tiến của Chủ tịch UBND cấp huyện; trường hợp không đạt thì phòng Nội vụ trả lời bằng văn bản
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Theo (Mẫu số 01) báo cáo thành tích đề nghị khen…(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với tập thể) phụ lục kèm theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể có đăng ký và có thành tích được đề nghị khen thưởng.
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại466
  • Tổng lượt truy cập2.136.263