Chi tiết - Sở nội vụ

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (1.000843.000.00.00.H50)

3. Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

Đường dẫn đến cơ sở dữ liệu TTHC Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=341806

a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
b) Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện; qua dịch vụ bưu chính công ích và thông qua dịch vụ công trực tuyến.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị (kèm theo danh sách các các nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở của cấp trình khen.
+  Báo cáo thành tích của các cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở, trong báo cáo thành tích phải nêu rõ nội dung phát minh, sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học, công nghệ, sáng tác hoặc sáng tạo đem lại hiệu quả thiết thực.
+ Biên bản họp bình xét của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp trình khen.
+ Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sự mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu trong trường hợp đề nghị danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết
Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân được tặng danh hiệu “chiến sĩ thi đua cơ sở”.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện
 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp huyện tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; trường hợp không công nhận thì Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện trả lời bằng văn bản.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại646
  • Tổng lượt truy cập2.136.443