Chi tiết - Sở nội vụ

Sở Nội vụ ban hành Quy chế về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ

Quy chế về Quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ Quảng Trị được ban hành tại QUyết định số 02/QĐ-SNV ngày 05/01/2022

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 Điều 1.  Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
1. Bản Quy chế này quy định về quản lý, vận hành, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (gọi tắt là Trang Thông tin) bao gồm:
- Cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu lên Trang Thông tin;
- Công tác biên tập và quản lý Trang Thông tin;
- Các công tác khác trên mạng.
 2. Quy định này áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các Phòng, Ban, Trung tâm thuộc Sở Nội vụ.
 Điều 2. Chức năng, tên gọi và địa chỉ
1 . Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ có chức năng:
a) Thông tin, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội vụ của thành phố; đồng thời là một kênh thông tin quan trọng cung cấp thông tin về các hoạt động quản lý nhà nước của ngành nội vụ;
b) Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan khác về hoạt động của ngành nội vụ;
c) Hỗ trợ quá trình ra các quyết định quản lý và điều hành của lãnh đạo Sở Nội vụ;
d) Triển khai hoạt động dịch vụ công của Sở Nội vụ;
e) Tổ chức tiếp dân trên mạng.
2. Tên gọi: Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ
3. Địa chỉ: noivu.quangtri.gov.vn

Chương II
QUẢN LÝ VẬN HÀNH VÀ KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG

Điều 3.  Nguyên tắc quản lý, vận hành Trang Thông tin
1. Việc quản lý, vận hành, cung cấp, truyền đưa, lưu trữ, sử dụng thông tin điện tử trên Trang Thông tin phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật về: báo chí, xuất bản, bảo vệ bí mật nhà nước, bản quyền, quảng cáo và các quy định quản lý Trang Thông tin.
2. Khuyến khích việc sử dụng Trang Thông tin để nâng cao năng suất lao động; hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
3. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên toàn ngành tham gia cung cấp và sử dụng thông tin điện tử trên Trang Thông tin, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về thông tin điện tử, ngăn chặn những hành vi lợi dụng gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, vi phạm các quy định của pháp luật.
 Điều 4.  Quản lý Trang Thông tin
 1. Trang Thông tin hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Nội vụ;
 2. Ban Biên tập Trang Thông tin (Ban biên tập) có trách nhiệm xây dựng, quản lý, bảo đảm hoạt động thường xuyên, mở rộng và phát triển Trang Thông tin; chịu trách nhiệm trước Giám đốc về những vấn đề liên quan đến Trang Thông tin Sở Nội vụ;
 3. Mọi hoạt động của Trang Thông tin phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về quản lý thông tin trên mạng Internet, các quy định khác của pháp luật có liên quan và quy định của Giám đốc Sở Nội vụ.
 Điều 5.  Kinh phí hoạt động của Trang Thông tin
 Kinh phí hoạt động của Trang Thông tin được cân đối trong dự toán được giao hàng năm của Sở do ngân sách thành phố cấp bao gồm các khoản:
- Chi thường xuyên cho việc duy trì hệ thống thông tin trên Internet;
- Chi chương trình nâng cấp và phát triển hệ thống;
- Chế độ phụ cấp trách nhiệm của Ban Biên tập, chế độ nhuận bút của các tin tức, bài ảnh được đăng trên Trang Thông tin của Sở Nội vụ thực hiện theo quy định.
- Các khoản chi khác được Giám đốc Sở duyệt theo đề nghị của Ban Biên tập.
Chương III
CUNG CẤP VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN, DỮ LIỆU
 Điều 6.  Nội dung thông tin, dữ liệu được cập nhật
Thông tin, dữ liệu được cập nhật trên Trang Thông tin bao gồm các nội dung sau:
1. Giới thiệu chung về Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc (quá trình hình thành và phát triển, các thành tựu đạt được, chính sách và chủ trương định hướng phát triển trong tương lai, tổ chức bộ máy quản lý và điều hành ...);
2. Các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan đến hoạt động của ngành nội vụ;
3. Các thông tin liên quan đến các dự án đã, đang và sẽ thực hiện của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc;
4. Danh mục địa chỉ thư điện tử của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc;
5. Các tin tức sự kiện nổi bật về các hoạt động của Sở Nội vụ và các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực (chính trị, kinh tế, văn hóa – xã hội, hợp tác quốc tế...);
6. Thông tin về các hội nghị, hội thảo, tập huấn, … của ngành nội vụ;
`        7. Thông tin nổi bật về hoạt động các tổ chức đoàn thể như: Tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên v.v…
8. Thông báo báo chí, trả lời phỏng vấn và phát ngôn chính thức của lãnh đạo Sở Nội vụ và trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực nội vụ;
9. Danh bạ địa chỉ thư điện tử của các đơn vị trực thuộc Sở; cán bộ, công chức, viên chức các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc;
10. Danh mục các dịch vụ hành chính công và các biểu mẫu điện tử. Hướng dẫn tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với cơ quan nhà nước khi thực hiện các dịch vụ hành chính công trên môi trường mạng. Thực hiện việc tuyên truyền, quảng bá để thu hút người dân tham gia giao dịch với cơ quan Sở Nội vụ trên môi trường mạng.
11. Lịch làm việc của Sở;
12. Các thông tin cần thiết khác.
Điều 7. Các hành vi bị nghiêm cấm khi vận hành Trang Thông tin:
1. Lợi dụng cung cấp thông tin nhằm mục đích:
a) Chống lại nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền chiến tranh xâm lược; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo; tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;
b) Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;
c) Đưa các thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức; danh dự, nhân phẩm của công dân;
d) Truyền bá các tác phẩm báo chí, tác phẩm văn học, nghệ thuật, các xuất bản phẩm vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí, xuất bản;
e) Lợi dụng Trang thông tin điện tử để cung cấp, truyền đi hoặc đặt đường liên kết trực tiếp đến những thông tin vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
2. Lợi dụng Trang tin để quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm theo quy định của pháp luật.
3. Gây rối, phá hoại hệ thống thiết bị và cản trở trái pháp luật việc quản lý, cung cấp, sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
4. Đánh cắp và sử dụng trái phép mật khẩu, khoá mật mã và thông tin riêng của các tổ chức, cá nhân trên Internet.
5. Tạo ra và cài đặt các chương trình virus máy tính, phần mềm gây hại.
6. Sử dụng những thông tin, hình ảnh của cá nhân vi phạm các quy định tại Điều 31, Điều 38 Bộ Luật Dân sự.
7. Cung cấp thông tin vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ, về giao dịch thương mại điện tử và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
Điều 8. Hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
Mọi thông tin, dữ liệu do các tổ chức, cá nhân gửi về Ban biên tập được thực hiện theo các hình thức sau:
1. Các tổ chức, cá nhân được giao quyền cập nhật, trực tiếp cập nhật thông tin trên Trang tin, mục tin (kèm theo tập tin thông tin, dữ liệu điện tử). Ban Biên tập có trách nhiệm xem xét để cấp phép đăng tải hay quyết định gỡ bỏ nếu xét thấy không phù hợp.
2. Thống nhất chỉ sử dụng Bộ mã tiếng Việt Unicode, TCVN 6909 - 2001.
3. Thông tin, dữ liệu không tuân thủ theo quy định sẽ không được đăng; đồng thời các tổ chức, cá nhân đã gửi thông tin, dữ liệu chưa đạt yêu cầu phải có trách nhiệm chỉnh sửa lại cho chính xác và phù hợp, sau đó gửi lại Ban biên tập để duyệt và đăng tin.
Điều 9. Trách nhiệm phối hợp tổ chức, cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu của các phòng, ban, đơn vị (gọi chung là đơn vị)
1. Các đơn vị có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời mọi thông tin, dữ liệu thuộc lĩnh vực do đơn vị quản lý cho Trang thông tin theo các chuyên mục được quy định.
2. Các văn bản pháp qui không thuộc loại tài liệu mật cần phổ biến, phải ghi rõ trong mục Nơi nhận: “công bố trên Trang thông tin điện tử”;
3. Mỗi đơn vị có trách nhiệm bố trí cán bộ, công chức, viên chức tiếp nhận các ý kiến góp ý, phản ánh của công dân báo cáo Thủ trưởng đơn vị trong ngày.
4. Các tin, dữ liệu, hình ảnh được sưu tầm, trích dẩn... từ các nguồn thông tin, tài liệu của nơi khác phải ghi rõ nguồn gốc trích. 
5. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về:
a) Nội dung các bài viết và những thông tin, dữ liệu do cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên thuộc đơn vị mình đưa tin;
b) Trả lời công dân theo thẩm quyền về lĩnh vực quản lý của đơn vị;
c) Duyệt tin, sửa chính tả trước khi gửi cho Ban biên tập.
 Điều 10.  Thời hạn cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu
1. Các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 6 của Quy chế này phải được cung cấp ngay sau khi hoàn thành xong thông tin;
2. Đối với các dữ liệu đặc thù như các hình ảnh về hoạt động mới, quá trình hoạt động... phải được cung cấp ngay sau khi nhận được của các đơn vị, cá nhân, tổ chức gửi lên;
3. Các thông tin có tính thời sự phải được cập nhật hàng ngày;
4. Mọi sự thay đổi của nội dung các thông tin này phải được cung cấp kịp thời để công bố chính thức lên Trang Thông tin.

Chương IV
CÔNG TÁC BIÊN TẬP
Điều 11.  Ban Biên tập Trang Thông tin Sở Nội vụ
 1. Ban Biên tập Trang Thông tin Sở Nội vụ do Giám đốc Sở ra quyết định thành lập theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở;
 2. Ban Biên tập gồm: Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên.
 Điều 12.  Nhiệm vụ của Ban Biên tập Trang Thông tin Sở Nội vụ
 1. Tiếp nhận, xử lý các thông tin, dữ liệu do các đơn vị gửi Trang Thông tin Sở Nội vụ qua các hình thức được quy định tại Điều 8 của Quy chế này; khi cần thiết, theo yêu cầu hoạt động của Trang Thông tin Sở Nội vụ được quy định tại Quy định này hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở Nội vụ, đề nghị các đơn vị cung cấp thông tin, dữ liệu cho Trang Thông tin Sở Nội vụ;
 2. Biên tập, xử lý các tin của các Trang tin, chuyên mục và chuyên đề;
 3. Hướng dẫn và phối hợp với các đơn vị trong việc thu thập, biên tập và cung cấp thông tin, dữ liệu từ các đơn vị;
 5. Tổng hợp ý kiến của người truy cập; báo cáo lãnh đạo Sở và đề xuất biện pháp xử lý kịp thời với lãnh đạo Sở; tổ chức trao đổi, thảo luận trên diễn đàn của Trang Thông tin Sở Nội vụ;
 6. Tổ chức mạng lưới cộng tác viên từ các đơn vị trong và ngoài Sở Nội vụ để cung cấp thông tin về tình hình hoạt động của các đơn vị theo sự chỉ đạo của Giám đốc Sở Nội vụ.
Điều 13.  Trách nhiệm của Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và các Uỷ viên Ban Biên tập
 1. Trưởng Ban Biên tập: trực tiếp duyệt các thông tin, dữ liệu và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ về các nội dung được đưa lên Trang Thông tin Sở Nội vụ;
2. Phó Trưởng Ban Biên tập: phụ trách quản trị - tài chính;
3. Phó Trưởng Ban Biên tập: chịu trách nhiệm kiểm tra và xuất bản tin lên Trang Thông tin (sau khi Trưởng Ban Biên tập duyệt);
4. Các Ủy viên Ban Biên tập: thực hiện nhiệm vụ thu thập thông tin, biên tập và gửi tin của đơn vị mình được phân công về Trưởng, Phó Ban Biên tập đảm bảo các yêu cầu về nội dung, thời hạn và hình thức cung cấp và cập nhật thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 7, Điều 8 và Điều 9 của Quy định này.

Chương V
KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM 
Điều 14.   Khen thưởng
 Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy định này, có nhiều đóng góp cho hoạt động của Trang Thông tin Sở Nội vụ, tùy theo thành tích cụ thể, được khen thưởng theo quy định của Nhà nước và là tiêu chí để xem xét thi đua hàng năm của Sở.
 Điều 15.   Xử lý vi phạm
 Các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ chậm trễ, không cung cấp các thông tin cập nhật của đơn vị mình lên Trang Thông tin hoặc cung cấp sai, không chính xác với tình hình thực tế sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn trước Giám đốc;
 Các tổ chức, cá nhân không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật và của Sở Nội vụ.

Chương VI
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 Điều 16.  Trách nhiệm thi hành và sửa đổi, bổ sung
 Quy định về quản lý, sử dụng và cung cấp thông tin lên Trang Thông tin Sở Nội vụ có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành. Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các điều khoản của Quy chế này.
Trong quá trình triển khai thực hiện, căn cứ vào tình hình thực tế, Quy chế có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế theo đề nghị của Chánh Văn phòng Sở Nội vụ./

 File đính kèm

Tập tin : 02_qd_2022.signed.pdf

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại560
  • Tổng lượt truy cập2.149.317