Chi tiết - Sở nội vụ

Về việc Báo cáo số lượng có mặt và nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2026

Sở Nội vụ có Công văn về việc Báo cáo số lượng có mặt và nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2026. Nội dung văn bản và đường dẫn tải file biểu mẫu xin xem ở phần chi tiết

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế công chức và số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước gắn với việc thực hiện cắt giảm, tuyển dụng biên chế công chức và số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước hàng năm trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo số lượng cán bộ, công chức, số người làm việc hưởng lương ngân sách nhà nước có mặt tại thời điểm 01/01/2023 và số lượng nghỉ hưu theo chế độ, nghỉ theo chính sách tinh giản biên chế từ năm 2022 đến năm 2026 theo biểu mẫu tại Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/8/2022, bản mềm gửi qua Emai: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn; các biểu mẫu có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ (đường dẫn ở cuối bài viết).
Trong quá trình thực hiện, vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức, Biên chế, Tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, điện thoại: 02333.575085 để được hướng dẫn

Đường dẫn file biểu mẫu

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay4
  • Tháng hiện tại604
  • Tổng lượt truy cập2.169.718