Chi tiết - Sở nội vụ

Về việc báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Để có cơ sở tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và xây dựng dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW (Công văn số 148-CV/BCSĐ ngày 21/6/2022), Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện báo cáo theo các nội dung như sau

  1. Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố

Báo cáo các nội dung thuộc phạm vi quản lý tại Mục I; Mục II; Khoản 5, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10 của Mục III; Mục IV; Mục V và các Phụ lục số 01, số 02, số 05, số 07 và số 08 theo Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW do Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu (Sao gửi kèm).

  1. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài chính tại Mục II; Khoản 4, Khoản 5, Khoản  6, Khoản 7, Khoản 8, Khoản 9, Khoản 10 của Mục III; Mục IV; Mục V và Phụ lục số 6 và số  09 theo Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW do Ban Kinh tế Trung ương yêu cầu (Sao gửi kèm).
Báo cáo đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ, trước ngày 30/6/2022; bản mềm gửi qua địa chỉ Email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn; Đề cương báo cáo và các Phụ lục có thể tải về từ trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại địa chỉ: https://noivu.quangtri.gov.vn/download/.
Quá trình thực hiện, vấn đề gì chưa rõ đề nghị liên hệ Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ - Sở Nội vụ, điện thoại: 0533.575085 để được hướng dẫn

ĐƯỜNG DẪN TẢI CÁC FILE:

Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Các phụ lục kèm theo Đề cương báo cáo sơ kết 05 năm tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW

Tác giả: Lê Đại Hành

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại690
  • Tổng lượt truy cập2.169.804