Chi tiết - Sở nội vụ

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị (1.000775.000.00.00.H50)

1. Thủ tục Tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

Đường dẫn đến cơ sở dữ liệu TTHC Quốc gia: https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=342752

a) Trình tự thực hiện
Bước 1. Cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp xã tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.
Bước 2. Thẩm định hồ sơ, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp xã quyết định khen thưởng.
Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng thuộc UBND cấp xã viết bằng, đóng dấu và cấp phát cho đơn vị trình khen.
b) Cách thức thực hiện
Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ
- Thành phần hồ sơ:
+ Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen;
+ Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ thành tích để đề nghị khen thưởng;
+ Biên bản họp xét khen thưởng.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết
Cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng thẩm định hồ sơ khen thưởng và trình cấp có thẩm quyền trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.
đ) Đi tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân được tặng giấy khen.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, phường, thị trấn.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Quyết định của Chủ tịch UBND cấp xã tặng Giấy khen; trường hợp không đạt thì cán bộ phụ trách thi đua, khen thưởng tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã trả lời bằng văn bản.
h) Lệ phí: Không có.
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có.
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Chủ thể là tập thể, cá nhân có đăng ký và có thành tich đươc đề nghị khen thương.
 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Luật thi đua, khen thưởng  ngày 26 tháng 11 năm 2003;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại240
  • Tổng lượt truy cập2.173.209