Chi tiết - Sở nội vụ

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập (1.003719.000.00.00.H50)

Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

a) Trình tự thực hiện:
-  Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện
- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Công chức tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.
- Phòng chuyên môn thẩm định, trình UBND huyện quyết định.
- Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện
b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.
c) Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Hồ sơ bao gồm:
- Đề án về tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;
- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d) Thời hạn giải quyết:
- Phòng Nội vụ: tTrong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Tại UBND cấp huyện: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định
e) Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
g) Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
h) Tên mẫu đơn, mẫu tờ kê khai: Không
i) Phí, lệ phí: Không
k) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản thẩm định của Phòng Nội vụ; Quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện hoặc văn bản không đồng ý việc tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập của UBND cấp huyện.
l)  Yêu cầu, điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính:
* Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:
- Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;
-  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).
* Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:
- Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:
+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;
+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;
+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
m) Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

Tác giả: Văn phòng Sở

Nguồn tin: Quyết định 81/QĐ-UBND ngày 10/01/2020

Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại222
  • Tổng lượt truy cập2.173.191