Chi tiết - Sở nội vụ

Danh sách công chức dự thi nâng ngạch công chức hành chính

Quyết định 3552/QĐ-UBND ngày 08 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;
Căn cứ Công văn số 2174/BNV-CCVC ngày 16/5/2021 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2020;
Theo đề nghị của Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số    /TTr-HĐTNN ngày    /    /2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh sách công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị (có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm thông báo triệu tập công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi theo quy định.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính tỉnh Quảng Trị, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và công chức có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TẢI DANH SÁCH TẠI ĐÂY
 

 File đính kèm

Tập tin : qd_3552_2021.pdf

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Phòng CC-VC

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại206
  • Tổng lượt truy cập2.173.175