Chi tiết - Sở nội vụ

Báo cáo tháng 1-2 và KH tháng 3

BÁO CÁO
Tình hình công tác tháng 01, 02 và Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2012

 

 
   

 

I. Kết quả thực hiện công tác tháng 01, 02/2012
1. Công tác Tổ chức bộ máy, biên chế, hội và quản lý CCVC
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các cơ quan thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kiện toàn nhân sự lãnh đạo của các Sở và nhân sự lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp;
- Tổng hợp báo cáo công tác nội vụ đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Trình UBND tỉnh thành lập Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố Đông Hà và tham gia Đề án mở rộng Trường Trẻ em khuyết tật thành phố Đông Hà.
- Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến tham gia chế độ chính sách ưu tiên xét tuyển và xếp lương giáo viên mầm non;
- Rà soát các chức danh để thông báo thi tuyển công chức tỉnh lần thứ 30.
- Đôn đốc các đơn vị báo cáo kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp và báo cáo số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2011
- Trình UBND tỉnh công nhận kết quả xét tuyển 02 công chức đối với huyện đảo Cồn cỏ và điều động, tiếp nhận  05 trường hợp cán bộ, công chức, viên chức
- Thông báo chỉ tiêu Kế hoạch biên chế năm 2012 đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố.
- Trình UBND tỉnh Quyết định Hội đặc thù và chính sách cho cán bộ nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo Hội đặc thù.
- Nâng bậc lương thường xuyên 20 đồng chí, trước thời hạn 03 đồng chí.
- Trình UBND tỉnh nâng phụ cấp thâm niên vượt khung 04 đồng chí, nâng bậc lương thường xuyên 01 đồng chí;
- Xác nhận Danh sách tiền lương năm 2012 đối với các cơ quan, đơn vị;
- Bổ nhiệm vào ngạch Bác sỹ chính đối với 10 cán bộ viên chức;
- Tổng hợp tiền lương trình BCS Đảng UBND tỉnh nâng lương 12 đồng chí
2. Công tác Xây dựng chính quyền và địa giới hành chính
- Tham gia Đoàn kiểm tra thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường tại thị xã Quảng Trị và huyện Vĩnh Linh; xây dựng Báo cáo tổng kết bước 2 thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường theo Kế hoạch của Ban chỉ đạo Trung ương về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;
- Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phê duyệt danh sách 07 đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã theo kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ. Ra quyết định phân công đội viên đi thực tế ở xã theo Kế hoạch của Ban QLDA 600 Phó Chủ tịch, Bộ Nội vụ.
- Phối hợp với UBND huyện Đakrông tổ chức đưa đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã đi thực tế tại huyện và 07 xã thuộc huyện Đakrông.
- Thông báo kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho 14 cán bộ xã nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP của Chính phủ.
- Tổng hợp ý kiến tham gia của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan về dự thảo (lần 2) Báo cáo quá trình giải quyết tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Thừa Thiên Huế, phương án xác định đường địa giới hành chính giữa hai tỉnh của Bộ Nội vụ để tham mưu UBND tỉnh văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo của Bộ Nội vụ.
- Nắm tình hình tại UBND xã A Bung liên quan đến Công văn của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phản ánh.
3. Cải cách hành chính và đào tạo
a, Cải cách hành chính:
- Trình UBND tỉnh báo cáo Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần; ban hành Quyết định phân công thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC của tỉnh năm 2012 và giai đoạn 2012 - 2015 trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30c của Chính phủ về chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020.
b, Đào tạo, bồi dưỡng:
- Báo cáo tình hình thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC năm 2011 gửi Bộ Nội vụ; Thực hiện hỗ trợ đào tạo sau Đại học và chính sách thu hút của tỉnh đối với 108 CBCC,VC theo Quyết định của UBND tỉnh.
- Làm việc với Ban phát triển nhân lực và xã hội - Viện chiến lược phát triển về công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCC của tỉnh.
- Làm việc với Sở Tài chính, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và một số cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch chi tiết về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2012 trình UBND tỉnh phê duyệt.
 4. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Tổng hợp tình hình thực hiện công tác nội vụ tại các đơn vị được thanh tra năm 2011 để chấn chỉnh những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện công tác nội vụ.
- Kiểm tra tình hình sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục tại huyện Hướng Hoá.
5. Công tác văn thư, lưu trữ
- Tổ chức Lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống ngành Lưu trữ Việt Nam;
- Tổng hợp báo cáo thống kê cơ sở công tác văn thư và lưu trữ trên địa bàn tỉnh báo cáo Cục Văn thư Lưu trữ Nhà nước;
- Nghiệm thu chỉnh lý tài liệu Sở Xây dựng; phục vụ 05 lượt người đến khai thác tài liệu.
6. Công tác tôn giáo
- Tham mưu UBND tỉnh giải quyết 01 trường hợp xin tổ chức hành hương tại nhà thờ La Vang;
- Phối hợp Sở Lao động thương binh xã hội quản lý các hoạt động tôn giáo diễn ra tại các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh;
- Tổ chức đoàn đi thăm và tặng quà Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hạt Công giáo Quảng Trị, Đại diện Tin lành Quảng Trị và một số chức sắc các tôn giáo …
7. Thi đua khen thưởng
- Thẩm định hồ sơ đề nghị UBND tỉnh khen thưởng và khen cao năm 2011.
- Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố chi tiền khen thưởng cho các đối tượng tham gia kháng chiến theo QĐ 98/2007 của UBND tỉnh.
- Tổ chức tổng kết công tác Thi đua-Khen thưởng năm 2011 và phát động phong trào thi đua năm 2012 của tỉnh.
- Làm việc với các ngành liên quan để phối hợp tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước.
8. Công tác khác
- Tập trung rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ.
- Tổ chức cho CBCC,VC đón tết Nhâm thìn vui vẻ, an toàn, tiết kiệm.
- Tổ chức toạ đàm, ôn lại truyền thống lịch sử nhân dịp kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Sở Nội vụ giai đoạn 2011-2020 và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC,VC
- Kiểm điểm, đánh giá cán bộ, công chức và tổng kết thi đua khen thưởng CBCC Sở năm 2011
- Thực hiện quy trình bổ nhiệm Phó trưởng kho Chi cục Văn thư Lưu trữ
- Thanh quyết toán kinh phí mở các lớp đào tạo bồi dưỡng do Dự án ADB – Bộ Nội vụ tài trợ năm 2011
- Sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định nội bộ phục vụ Hội nghị CBCC năm 2012
- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch CCHC 2011-2015, kế hoạch năm 2012, kế hoạch bình đẳng giới, Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, bí mật nhà nước, phòng chống tham nhũng, an ninh quốc phòng và tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Hoàn chỉnh kế hoạch công tác Nội vụ năm 2012 và phân công nhiệm vụ công tác quý I năm 2012
- Lập danh mục tài liệu và xây dựng hệ thống câu hỏi thi tuyển công chức lần thứ 30 thuộc chuyên ngành Nội vụ
II. Kế hoạch công tác tháng 3/2012
1. Công tác Tổ chức bộ máy, biên chế, hội và quản lý CCVC
- Rà soát chức năng tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp liên quan công tác xúc tiến đầu tư và Công nghệ thông tin để tham mưu UBND tỉnh sắp xếp lại.
- Kiện toàn nhân sự các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh uỷ quản lý.
- Làm việc với các huyện, thị, thành phố về kiện toàn tổ chức đội ngũ CBCC làm công tác Nội vụ
- Phối hợp các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung Thi tuyển kỳ thi lần thứ 30, tuyển dụng 63 công thức theo chỉ tiêu của năm 2011 và xét chuyển, tiếp nhận 08 công chức không qua thi.
- Tham mưu tổ chức thi nâng ngạch công chức.
- Hoàn chỉnh quy định xét tuyển; xếp lương giáo viên Mầm non; hoàn chỉnh và ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành.
- Thông báo biên chế Hành chính, sự nghiệp năm 2012.
- Rà soát biên chế các trường tại 02 huyện Hướng Hoá, Đakrông.
2. Xây dựng chính quyền và địa giới hành chính
- Hoàn thành báo cáo thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, phường và chủ trương Bí thư cấp uỷ đồng thời là Chủ tịch UBND ở cấp xã và những địa phương không tổ chức HĐND.
- Tiếp tục hoàn thiện các căn cứ cơ sở khoa học, thực tiễn về Địa giới hành chính để tham mưu UBND tỉnh làm việc với Trung ương giải quyết địa giới hành chính giữa xã A Bung, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị và xã Hồng Thuỷ, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Làm việc với huyện, thị xã, thành phố về chức danh cán bộ truyền thanh xã để tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh trình HĐND cho bổ sung chức danh và chế độ phụ cấp cán bộ Đài truyền thanh xã là những người hoạt động không chuyên trách.
- Hướng dẫn, chỉ đạo huyện Đakrông bầu cử tri thức trẻ làm Phó Chủ tịch xã sau khi các trí thức trẻ hoàn thành khoá tập huấn.
- Chỉ đạo huyện Vĩnh Linh thực hiện việc xác định lại ranh giới hành chính giữa xã Vĩnh Trung và xã Vĩnh Thái theo Chỉ thị 364.
3. Cải cách hành chính và đào tạo
- Phối hợp UBND thành phố Đông Hà triển khai Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại.
- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết 30C của Chính phủ về Chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020.
- Xây dựng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ đối với CBCC năm 2012 trình UBND tỉnh gửi Ban quản lý dự án ADB, Bộ Nội vụ đề nghị hỗ trợ thực hiện.
- Xây dựng Đề án một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng và thu hút, sử dụng cán bộ giai đoạn 2012 - 2020.
- Phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Tài chính phân bổ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng năm 2012 trình UBND tỉnh phê duyệt.
4. Công tác thanh niên
- Xây dựng kế hoạch công tác Thanh niên năm 2012;
- Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020.
 5. Công tác thanh tra, kiểm tra
- Ban hành văn bản đề nghị các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố, thị xã thực hiện đúng quy định về công tác nội vụ.
- Kiểm tra, tổng hợp tình hình sử dụng biên chế sự nghiệp giáo dục tại huyện Hướng Hoá
- Xây dựng kế hoạch và thanh tra theo kế hoạch được phê duyệt tại các đơn vị: Chi cục Dân số, Trung tâm HIV, Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội, Bệnh viện Điều dưỡng Cửa Tùng.
6. Công tác văn thư, lưu trữ
Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác văn thư lưu trữ; Xây dựng kế hoạch tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ năm 2012; Hoàn chỉnh quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước; Tổ chức chỉnh lý tài liệu lưu trữ của Sở Kế hoạch và đầu tư.
7. Công tác tôn giáo
- Phối hợp các ban, ngành chức năng tiếp tục theo dõi các giáo xứ tổ chức các lễ: Kiệu Minh niên, lễ cầu bình an, kính nhớ tổ tiên …; tham mưu việc cấp phép xây dựng hạng mục 1 tại Thánh đường La Vang; theo dõi, kiểm tra xử lý việc thành lập giáo xứ, mua bán đất đai trái phép của các tôn giáo trên địa bàn.
- Tiếp tục phối hợp các địa phương, ngành chức năng theo dõi quản lý tình hình hoạt động của các tổ chức tôn giáo trong thời gian tới.
8. Thi đua khen thưởng
- Lập kế hoạch tuyên truyền phong trào thi đua yêu nước năm 2012. Phối hợp Báo Quảng Trị, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để xây dựng chuyên mục thi đua yêu nước trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Tiếp tục thẩm định và trình hồ sơ khen cao.
- Tổ chức Hội nghị tổng kết cụm thi đua năm 2011.
9. Các công tác khác:
- Hoàn thành kế hoạch CCHC 2011-2015, kế hoạch năm 2012, kế hoạch bình đẳng giới, Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ, bí mật nhà nước, an ninh quốc phòng và Kế hoạch tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
- Hoàn thành danh mục tài liệu và xây dựng hệ thống câu hỏi thi tuyển công chức lần thứ 30 thuộc chuyên ngành Nội vụ
- Hoàn thành các thủ tục khen cao của các tập thể, cá nhân thuộc Sở.
- Giám sát xây dựng công trình trụ sở làm việc Sở Nội vụ.
- Xây dựng trang Web của Ban Thi đua-Khen thưởng tỉnh.
 
 
Nơi nhận:                                                                                   KT/GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh;                                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- CQ đại diện BNV tại Đà Nẵng;
- Sở KH và Đầu tư;
- VPTU, VPĐĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ban TCTU;
- Lãnh đạo Sở, Trưởng phòng Sở;
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Lưu: VT, VP.                                                                  
                                                                                                        Phan Hữu Xuấn 

 

Tác giả: Văn phòng SNV

Thống kê
  • Hôm nay1
  • Tháng hiện tại523
  • Tổng lượt truy cập2.136.320