- Cơ cấu tổ chức - Sở nội vụ

Cơ cấu tổ chức

Lãnh đạo

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Ngô Quang Chiến

Điện thoại:
3.552.068
Email: ngoquangchien@quangtri.gov.vn

Giám đốc Sở
0903.519.135

2

Bùi Thị Hồng Phương

Điện thoại:
3.850.828
Email: buithihongphuong@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc Sở
0919.222.748

3

Trần Hữu Anh

Điện thoại:
3.585.525
Email: tranhuuanh@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc Sở
0916.316.579

4

Võ Xuân Long

Điện thoại:
3.556.668
Email: voxuanlong@quangtri.gov.vn

Phó Giám đốc Sở
0914.222.505

Văn phòng

 

Phòng Công chức, viên chức

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trịnh Công Tiến

Điện thoại:
3.858.866
Email: trinhcongtien@quangtri.gov.vn
Chánh Văn phòng
0913.485.866

 

2

Lê Thị Linh

Điện thoại:
3.575.084
Email: lethilinh@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Văn phòng
0914.444.259

3

Trần Nữ Diệu Thúy

Điện thoại:
3.558.866
Email: trannudieuthuy.th@quangtri.gov.vn
Kế toán
0343.976.331

4

Lê Thị Lâm Hoa

Điện thoại:
3.850.301
Email: lethilamhoa@quangtri.gov.vn
Văn thư kiêm Thủ quỹ
0914.818.135

5

Phan Thị Quyên

Điện thoại:
3.850.301
Email: phanthiquyen@quangtri.gov.vn
Nhân viên
0919.885.117

6

Lê Đại Hành

Điện thoại:
3.553.501
Email: ledaihanh@quangtri.gov.vn
Nhân viên
0913.485.533
 
7

Nguyễn Văn Hiếu

Điện thoại:
3.850.301
Email: nguyenvanhieu@quangtri.gov.vn
Nhân viên
0915.055.799

Phòng TC-BC và tổ chức phi CP

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Vũ Thế Long

Điện thoại:
3.575.088
Email: vuthelong@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
0906.567.626

2

Đặng Thị Mỹ Anh

Điện thoại:
3.575.087
Email: dangthimyanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0913.410.567

3

Nguyễn Thị Nguyệt

Điện thoại:
3.575.087
Email: nguyenthinguyet@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0949.757.357

4

Hoàng Anh Tâm

Điện thoại:
3.575.088
Email: hoanganhtam@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0944.806.678

5

Nguyễn Văn Hải

Điện thoại:
3.575.088
Email: nguyenvanhai3@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0835.816.009

Phòng CCHC và Văn thư, lưu trữ

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Thị Mỹ Hạnh

Điện thoại:
3.556.680
Email: hothimyhanh.sonv@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
0375.999.275

2

Lê Bảo Giáng Châu

Điện thoại:
3.575.085
Email: lebaogiangchau@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0935.003.336

3

Nguyễn Xuân Rạng

Điện thoại:
3.575.085
Email: nguyenxuanrang@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
01234.551.215
 
4

Trần Thị Hoàng Oanh

Điện thoại:
3.556.680
Email: tranthihoangoanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0914.352.246

Thanh tra Sở

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Lê Quang Vịnh

Điện thoại:
3.853 588
Email: lequangvinh-snv@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
0982.405.159

2

Hoàng Thị Hồng Mai

Điện thoại:
3.552.895
Email: hoanghongmai@quangtri.gov.vn
P. Trưởng phòng
0914.241.251

3

Nguyễn Thị Nguyệt Quế

Điện thoại:
3.552.895
Email: nguyenthinguyetque@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0911.497.234

4

Bùi Hải Lân

Điện thoại:
3.575.086
Email: buihailan@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0913.954.678

5

Lê Thị Phương

Điện thoại:
3.575.086
Email: lethiphuong@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0918.985.648

6

Nguyễn T Vĩnh Thành

Điện thoại:
3.575.086
Email: nguyenthivinhthanh@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0989.200.055

Phòng XDCQ và CT Thanh niên

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phạm Minh Thắng

Điện thoại:
3.575.083
Email: phamminhthang@quangtri.gov.vn
Chánh Thanh tra
0915.701.169
 
2

Nguyễn Khắc Lập

Điện thoại:
3.553.502
Email: nguyenkhaclap@quangtri.gov.vn
Phó Chánh Thanh tra
0903.172.085

3

Vũ Thị Bông Hồng

Điện thoại:
3.553.502
Email: vuthibonghong@quangtri.gov.vn
Thanh tra viên
0944.540.911

 

4

Trần Đăng Chương

Điện thoại:
3.553.502
Email: trandangchuong@quangtri.gov.vn
Thanh tra viên
0916.716.579

 

Ban Tôn giáo

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Hồ Sỹ Nông

Điện thoại:
3.850.422
Email: hosynong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng
0915.704.929

2

Nguyễn Văn Bảy

Điện thoại:
3.553.502
Email: nguyenvanbay@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng phòng
0975.436.104

3

Thái Việt Hải

Điện thoại:
3.850.521
Email: thaiviethai@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0905.036.236
 
4

Lê Anh Mai Khanh

Điện thoại:
3.850.521
Chuyên viên
0392.030.828

Ban Thi đua - Khen thưởng

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Nguyễn Văn Hiệt

Điện thoại:
3550237
Email: nguyenvanhiet@quangtri.gov.vn
P. Giám đốc Sở Trưởng Ban
0948162056
 
2

Đặng Quốc Tiến

Điện thoại:
3550248
Email: dangquoctien@quangtri.gov.vn
Phó Trưởng Ban, PT phòng HC-TH
0905315000
 
3

Trần Bảo Kiếm

Điện thoại:
3564677
Email: tranbaokiem@quangtri.gov.vn
P. Trưởng phòng
0983946234
 
4

Trần Thị Vân

Điện thoại:
3550248
Email: tranthivan-btg@quangtri.gov.vn
P. Trưởng phòng HC-TH
0914856345
 
5

Nguyễn T Thanh Thuý

Điện thoại:
3564677
Email: nguyenthithanhthuy@quangtri.go
Chuyên viên
0905570771
 
6

Trần Văn Vọng

Điện thoại:
3564677
Email: tranvanvong@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Nghiệp vụ
0905123616
 
7

Nguyễn Anh Tá

Chuyên viên  
8

Võ Thành Nhân

Chuyên viên  
9

Bùi Như Khai

Điện thoại:
3550248
Nhân viên Lái xe
0906456696
 

Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Trần Thắng Bình

Điện thoại:
3.575.002
Email: tranthangbinh@quangtri.gov.vn
Trưởng Ban
0914.177.886
 
2

Trương T Ngọc Hương

Điện thoại:
3.567.009
Email: truongthingochuong@quangtri.go
Phó Trưởng Ban
0913.854.486
 
3

Lê Thanh Quốc

Điện thoại:
3.575.008
Email: lethanhquoc@quangtri.gov.vn
Trưởng phòng Nghiệp vụ
0949.322.888
 
4

Phạm Thị Cẩm Hằng

Điện thoại:
3.706.661
Email: phamthicamhang@quangtri.gov.vn
Kế toán
0913.449.548
 
5

Nguyễn Thị Thắm

Điện thoại:
3.575.005
Email: nguyenthitham@quangtri.gov.vn
P. Trưởng phòng
0949.468.055
 
6

Tạ Thị Ngọc Trâm

Điện thoại:
3.575.006
Email: phungainhan@quangtri.gov.vn
Chuyên viên
0948.001.612
 
7

Lê Thị Kim Anh

Chuyên viên
0946.884.777
 
8

Lê Văn An


Email: levanan@quangtri.gov.vn
Nhân viên lái xe
0946.524.555
 

 

STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1

Phan Thị Quyên

Điện thoại:
2240092
Email: phanthiquyen@quangtri.gov.vn
Giám đốc Trung tâm
0975383355
 
2

Nguyễn Thị Mỵ

Điện thoại:
3859514
Email: nguyenthimy@quangtri.gov.vn
Lưu trữ viên
0982046373
 
3

Hoàng Thị Minh Hạnh

Điện thoại:
2240091
Email: hoangthiminhhanh@quangtri.gov.
Lưu trữ viên
0906421345
 
4

Tạ Việt Hùng

Điện thoại:
2240092
Email: taviethung@quangtri.gov.vn
Kế toán
0905744199
 
5

Phạm Thị Bích Thảo

Điện thoại:
3859514
Email: phamthibichthao@quangtri.gov.v
Lưu trữ viên
0979809269
 
6

Phạm Văn Dũng

Điện thoại:
2210991
Lưu trữ viên
0935761057
 
7

Hoàng Quốc Tuấn

Điện thoại:
2210991
Bảo vệ
0974447989
 
8

Trần Thị Ngọc Huế

Điện thoại:
3859514
Email: tranthingochue@quangtri.gov.vn
Văn thư
0979080333
 
9

Nguyễn T Thanh Hằng

Điện thoại:
3.858.886
Email: nguyenthithanhhang@quangtri.go
Nhân viên Văn thư
0906.452.999
 
10

Lâm Thị Hồng Đào

Lưu trữ viên  
11

Nguyễn Thị Hương

Lưu trữ viên  
12

Trịnh Thị Hiên

Điện thoại:
3.850.301
Email: trinhthihien@quangtri.gov.vn

0949.006.555
 
13

Nguyễn Thị Hòa

Nhân viên  
]]>

Thống kê
  • Hôm nay2
  • Tháng hiện tại413
  • Tổng lượt truy cập2.110.698