Chi tiết - Sở nội vụ

V/v tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp

Sở Nội vụ xin đăng tải nôi dung công văn 1075/SNV-CCVC ngày 07/10/2022 về việc tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Thực hiện ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 ngành Nội vụ (Thông báo số 13/TB-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh), trong đó: “Tiếp tục đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức, trong đó tập trung rà soát, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý, sử dụng, tuyển dụng, chế độ chính sách, tiền lương đối với đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh”; “Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan, nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh sửa đổi bổ sung các văn bản liên quan đã hết hiệu lực hoặc hết hiệu lực một phần để kịp thời bổ sung, thay thế”; căn cứ các quy định mới của Chính phủ liên quan đến tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức (Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020; Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020; Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021), Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Tờ trình và Quyết định ban hành quy định phân công, phân cấp tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (thay thế các Quyết định của UBND tỉnh: Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 15/7/2013, Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020, Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ngày 14/02/2020, Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND ngày 26/3/2022 ).
Để hoàn chỉnh văn bản trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Nội vụ kính đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương tham gia ý kiến bằng văn bản vào dự thảo Tờ trình và Quyết định nêu trên và gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 07/11/2022 (có dự thảo Tờ trình và Quyết định kèm theo). Bản mềm gửi về địa chỉ email: hoanganhtam1@quangtri.gov.vn
.

1. Dự thảo Tờ trình phân cấp
2. Dự thảo Quyết định phân cấp

 File đính kèm

Tập tin 1: qd-phan-cap-7-10.doc

Tập tin 2: du-thao-ttr-phan-cap-7-10.docx

Tập tin 3: 1075.1.pdf

Tập tin 4: 1075_cv_2022.signed.pdf

 

Tác giả: Lê Đại Hành

Nguồn tin: Phòng Công chức - Viên chức:

Bài viết liên quan
Thống kê
  • Hôm nay3
  • Tháng hiện tại611
  • Tổng lượt truy cập2.136.408